คำอธิบายรายวิชา

การสร้างทัศนคติที่ดี ทักษะการฟังและการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจ  ความตระหนักและรักในคุณค่าของตนเอง การสื่อสารและการแสดงออกทางความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์เชิงลบ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การเจรจาต่อรอง

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3Start to lessonตารางเรียน รายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565  

 ดูรายละเอียดเพิ่ม...

             

เกณฑ์ประเมิน รายวิชา

GEN0118 วัยใสใจสะอาด

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 


 View all News